m

Od momentu powstania w 1992 r., NIS umocnił swój wkład w rozwój Kraju Basków jako destynacji turystycznej poprzez nowe produkty turystyczne spełniające potrzeby naszych klientów i ogólnie rynku turystycznego.

menu
Bądż na bieżąco

Pon – Czw 9.00 – 18.00 i Pt 9.00 – 17.00

GO UP

Nota prawna i polityka prywatności

Wskazówki prawne

(1) NIS NORTH INCOMING SERVICE kupuje usługi w destynacjach i sprzedaje je krajowym i zagranicznym firmom w formie pakietu lub usługi indywidualnej.
(2) Poniższe Ogólne Warunki Handlowe (OWH) określają, z zastrzeżeniem dodatkowych umów uzupełniających, stosunek umowny pomiędzy NIS NORTH INCOMING SERVICE a wykonawcą zwanym dalej „Klientem”. Niniejszym wyraźnie wyklucza się wszelkie odmienne warunki handlowe Klienta.
(3) Oferty NIS NORTH INCOMING SERVICE adresowane są wyłącznie do przedsiębiorstw. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna lub prawna, lub każda spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która w chwili zawarcia transakcji prowadzi działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową (art. 35-39 – hiszpański kodeks cywilny).

Sztuka. 2 Umowa

(1) Potwierdzając usługę oferowaną przez NIS NORTH INCOMING SERVICE, Klient składa NIS NORTH INCOMING SERVICE wiążącą ofertę zawarcia umowy. Klient może dokonać takiego potwierdzenia pisemnie, e-mailem lub telefonicznie. Oferta zawarcia umowy przez Klienta będzie oparta na zindywidualizowanym pakiecie i/lub indywidualnym zaproponowanym na życzenie przez INBOUND SERVICE.
(2) Oferta Klienta do zawarcia umowy zostanie przyjęta poprzez złożenie potwierdzenia przez NIS NORTH INCOMING SERVICE w formie tekstowej. W przypadku, gdy treść potwierdzenia odbiega od treści oferty, zostanie to uznane za nową ofertę przez NIS NORTH INCOMING SERVICE Sp. Umowę uważa się za zawartą na podstawie tej nowej oferty z chwilą zadeklarowania przez Klienta jej akceptacji lub dokonania odpowiedniej płatności.
(3) Umowę stanowi Specyfikacja usług NIS NORTH INCOMING SERVICE (zwana dalej „Potwierdzeniem”), która jest formą umowy.

Sztuka. 3 Usługi

(1) Rodzaj i zakres usługi należnej na podstawie umowy określa Potwierdzenie.
(2) Klasyfikacja zakwaterowania podana przez NIS NORTH INCOMING SERVICE w Potwierdzeniu odnosi się do systemu typowego dla danego kraju, chyba że NIS NORTH INCOMING SERVICE określiła inną klasyfikację.
(3) O ile wyraźnie nie zaznaczono, rezerwacje hotelowe nie są uważane za wyposażone dla osób niepełnosprawnych. Rezerwacje pokoi przystosowanych dla osób niepełnosprawnych podlegają specjalnemu zgłoszeniu i pisemnemu potwierdzeniu przez NIS NORTH INCOMING SERVICE.
(4) Rozpatrzenie próśb specjalnych, które odbiegają od Potwierdzenia, leży w wyłącznej gestii sprzedawcy, w zależności od jego możliwości i dostępności, i nie może być gwarantowane przez NIS NORTH INCOMING SERVICE
(5) O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, NIS NORTH INCOMING SERVICE zostanie wyznaczony przez Klienta do działania jako wyłączny dostawca usług wymienionych w Potwierdzeniu i jako taki będzie miał niezbędne uprawnienia do działania w imieniu Klienta w odniesieniu do do organizacji i zarządzania programem. NIS NORTH INCOMING SERVICE dokona płatności na rzecz dostawców USŁUG, pod warunkiem, że Klient zapłacił NIS NORTH INCOMING SERVICE zgodnie z umową.

Sztuka. 4 Warunki Płatności, Opóźnienie Płatności

(1) SERWIS NIS NORTH INCOMING wystawi Klientowi fakturę z tytułu wynagrodzenia umownego. Kwoty na fakturze są rozumiane jako euro, o ile nie określono inaczej, i zawierają, w razie potrzeby, ustawowy podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury. Płatność zostanie dokonana zgodnie z warunkami podanymi w potwierdzeniu i fakturze. Koszty przelewu ponosi Klient. Jeżeli na fakturze nie wskazano terminu płatności, żądana kwota będzie wymagalna do natychmiastowej zapłaty.
(2) NIS NORTH INCOMING SERVICE ma prawo żądać zaliczki i/lub częściowej płatności, według własnego rozsądnego uznania, do potrącenia z całkowitej ceny. W zakresie, w jakim NIS NORTH INCOMING SERVICE zamierza oprzeć USŁUGĘ wyłącznie za pełną lub częściową zaliczkę, przed zawarciem umowy o tym poinformuje o tym Klienta.
(3) Koszty wezwania do zapłaty za zwłokę będą naliczane w wysokości 5.00 EUR za list inkasa. Klient może udowodnić, że NIS NORTH INCOMING SERVICE nie poniósł żadnych lub niewielkich strat.
(4) W przypadku nieuiszczenia przez Klienta zaliczek lub odpowiednio całej pozostałej kwoty w uzgodnionym terminie, NIS NORTH INCOMING SERVICE może odmówić wykonania usługi i, po udzieleniu rozsądnego okresu karencji, odstąpić od umowy w przypadku nie został jeszcze dostarczony. W takim przypadku NIS NORTH INCOMING SERVICE zafakturuje Klientowi koszty anulowania zgodnie z art. 6.

Sztuka. 5 Zmiana USŁUGI, Korekta Ceny

(1) NIS NORTH INCOMING SERVICE jest uprawniona do zmiany zakontraktowanej usługi w przypadku poważnych przyczyn, które wystąpią po zakontraktowaniu i uczynienia takiej zmiany nieuniknioną. Nie są dopuszczalne żadne zmiany lub odstępstwa, które w istotny sposób wpływają na ogólny charakter świadczenia – lub są niedopuszczalne dla Klienta ze względu na obopólne interesy lub dyskryminujące zgodnie z zasadą dobrej wiary. Roszczenia gwarancyjne pozostają nienaruszone, o ile taka zmieniona usługa jest wadliwa i zawiera wady.
(2) W przypadku korekty cen przez swoich usługodawców po zawarciu umowy, NIS NORTH INCOMING SERVICE ma prawo do korekty uzgodnionej ceny, biorąc pod uwagę interesy Klienta, jeśli taka korekta jest konieczna, aby uniknąć obniżenia zyski, o ile okoliczności powodujące taki wzrost nie wystąpiły przed zawarciem umowy i nie były w tym czasie przewidywalne przez NIS NORTH INCOMING SERVICE. Aby zachować ważność, zawiadomienie o takiej podwyżce musi być złożone na piśmie, z podaniem odpowiednich pozycji kosztów, czasu i schematu alokacji odniesienia dla takiej podwyżki oraz odpowiedniej metody obliczania.
(3) Podwyżka ceny jest dopuszczalna tylko w przypadku wzrostu kosztów, ceł i podatków za usługę oraz kursów walut, na których były oparte, a roszczenie takie należy zgłosić do 20 dnia przed wykonaniem usługi.
a) W przypadku wzrostu kosztów transportu obowiązujących w momencie zawarcia umowy – np. kosztów paliwa – INBOUND SERVICE może skorygować cenę podróży.
b) W przypadku wzrostu podatków i ceł obowiązujących w momencie zawierania umowy, które są niezbędne i wchodzą w zakres uzgodnionego zakresu usługi, NIS NORTH INCOMING SERVICE może odpowiednio zwiększyć proporcjonalną kwotę.
c) W przypadku zmiany kursów walut po zawarciu umowy, NIS NORTH INCOMING SERVICE może zwiększyć całkowitą cenę o kwotę, o którą wzrosła cena usługi dla NIS NORTH INCOMING SERVICE.
(4) NIS NORTH INCOMING SERVICE niezwłocznie poinformuje Klienta o zmianach, o których mowa w ust. 1 do 3. W przypadku istotnej zmiany usługi podstawowej, w tym ceny, Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnego odstąpienia od umowy. W przypadku zmian w zakresie ust. 1, Klient ma prawo zażądać usługi co najmniej o tej samej wartości, zamiast wypłaty, jeżeli NIS NORTH INCOMING SERVICE jest w stanie zaoferować taką Klientowi bez dodatkowych kosztów. Klient musi skorzystać z tego prawa wobec NIS NORTH INCOMING SERVICE niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o zmienionej usłudze.

Sztuka. 6 Wycofanie się Klienta przed rozpoczęciem usługi. Koszty anulowania

(1) Klient może odstąpić od umowy w każdym czasie przed wykonaniem usługi. Rezygnacja zostanie zgłoszona NIS NORTH INCOMING SERVICE na piśmie.
(2) W przypadku, gdy Klient wycofa się przed wykonaniem lub odmówi przyjęcia usługi, NIS NORTH INCOMING SERVICE nie ma prawa domagać się uzgodnionego wynagrodzenia. Zamiast tego NIS NORTH INCOMING SERVICE może żądać rozsądnej rekompensaty za rezerwy i wydatki poniesione do tej pory – w zależności od odpowiedniej ceny całkowitej – chyba że. Klient ponosi odpowiedzialność za takie odstąpienie lub przyczyną jest działanie siły wyższej.
(3) NIS NORTH INCOMING SERVICE uwzględnił roszczenie o zryczałtowane odszkodowanie, rozłożone w czasie – tj. w zależności od bliskości czasu odstąpienia od umówionego rozpoczęcia SERWISU i uzgodnionej ceny – z uwzględnieniem zaoszczędzonych wydatków i innej korzystanie z USŁUG, w zależności od przypadku. Zryczałtowane stawki i czasy anulowania mogą się różnić w zależności od USŁUGI i zostaną o tym powiadomione Klientowi w każdym indywidualnym przypadku w Potwierdzeniu.
(4) NIS NORTH INCOMING SERVICE zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania wyższego niż powyższa ryczałt w szczególnych przypadkach, pod warunkiem, że NIS NORTH INCOMING SERVICE udowodni, że poniosła znacznie wyższe wydatki niż pokrywa stosowny ryczałt. W takich przypadkach NIS NORTH INCOMING SERVICE jest zobowiązana do zsumowania i udokumentowania takiej rekompensaty, biorąc pod uwagę, w stosownych przypadkach, wszelkie zaoszczędzone wydatki i różne sposoby korzystania z USŁUG.
(5) W przypadku anulowania częściowego, Strony uzgodnią nową cenę z uwzględnieniem wzajemnych interesów i możliwości. W przypadku niemożności osiągnięcia takiego porozumienia, anulację uważa się za rezygnację całkowitą, a opłatę rezygnacyjną zgodnie z ust. 3 zastosowano.
(6) Klient ma prawo udowodnić, że strata dla NIS NORTH INCOMING SERVICE poniesiona w wyniku takiego anulowania była zerowa lub znacznie niższa niż kwoty ryczałtowe określone w ust. 3, jak określono w Potwierdzeniu.

Sztuka. 7 Siła wyższa

Każda ze stron może wypowiedzieć swoje zobowiązania dotyczące świadczenia bez odpowiedzialności w zakresie, w jakim na jej wykonanie wpływają działania lub zdarzenia pozostające poza jej kontrolą, które uniemożliwiają NIS NORTH INCOMING SERVICE świadczenie USŁUGI określonej w niniejszym dokumencie.
Czyny lub zdarzenia, które uprawniają każdą ze stron do rozwiązania umowy na warunkach określonych w niniejszym punkcie, obejmują między innymi: klęski żywiołowe, wojnę, regulacje rządowe (w tym porady rządowe, kwarantanny i godziny policyjne), klęski żywiołowe, pożar, strajki lub inne spory pracownicze, ograniczenie lub zakłócenie transportu, niepokoje społeczne, terroryzm i reakcje na nie, akt lub zdarzenie stwarzające znaczne ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa uczestników (określone przez obie strony) lub mające wpływ na wyniki strony . Umowa może zostać rozwiązana bez odpowiedzialności z któregokolwiek z takich powodów za pisemnym wypowiedzeniem jednej ze stron drugiej w ciągu dziesięciu (10) dni od działania lub wystąpienia Siły Wyższej. Jeśli Program jest zaplanowany na mniej niż dziesięć (10) dni od zdarzenia Siły Wyższej, zawiadomienie należy otrzymać na piśmie w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od działania lub wystąpienia Siły Wyższej.
Jeśli niniejsza Umowa zostanie rozwiązana zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym punkcie, NIS NORTH INCOMING SERVICE zwróci Klientowi wszelkie płatności wcześniej uiszczone przez Klienta na rzecz NIS NORTH INCOMING SERVICE, pomniejszone o wszystkie następujące kwoty, które USŁUGI PRZYCHODZĄCE są uprawnione do zatrzymania: wszelkie inne -odzyskiwalne i inne koszty, które NIS NORTH INCOMING SERVICE zapłaciła lub jest zobowiązana zapłacić sprzedawcom, dostawcom i podwykonawcom NIS NORTH INCOMING SERVICE, a także wszelkie koszty (w tym robociznę), za które NIS NORTH INCOMING SERVICE poniosła w inny sposób obowiązek zapłaty, od momentu wystąpienia Siły Wyższej
Wypowiedzenie, o ile takie bezpośrednie i/lub pośrednie koszty są poparte rozsądną dokumentacją. Ponadto zostanie naliczona opłata za pracę NIS NORTH INCOMING SERVICE do czasu wystąpienia Siły Wyższej i potrzebna później. NIS NORTH INCOMING SERVICE nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z przyczyn od niego niezależnych.

Sztuka. 8 Zmiana i modyfikacja

Po dacie Potwierdzenia może być konieczne dokonanie przez Klienta pewnych zmian w Potwierdzeniu, które będą wówczas obowiązywać. Klient poinformuje NIS NORTH INCOMING SERVICE o wszelkich modyfikacjach lub poprawkach zakontraktowanej usługi na piśmie. W takim przypadku i po otrzymaniu żądanych przez Klienta modyfikacji, NIS NORTH INCOMING SERVICE zgadza się dołożyć wszelkich starań, aby dostosować się do żądanych modyfikacji Klienta. W przypadku, gdy NIS NORTH INCOMING SERVICE jest w stanie uwzględnić takie żądane modyfikacje, NIS NORTH INCOMING SERVICE powiadomi Klienta o zmianie ceny i przygotuje nowe Potwierdzenie, które zastąpi poprzednie obowiązujące w danym momencie Potwierdzenie. W przypadku, gdy usługa nie jest w stanie dostosować się do żądanych przez Klienta modyfikacji lub w przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje cen i warunków określonych w zmienionym Potwierdzeniu, Klient i NIS NORTH INCOMING SERVICE nadal będą zobowiązani do wykonania swoich zobowiązań zgodnie z poprzednie Potwierdzenie obowiązujące.

Sztuka. 9 Rezygnacja w przypadku braku minimalnej liczby uczestników

W przypadku nieosiągnięcia minimalnej liczby uczestników, NIS NORTH INCOMING SERVICE tworzy nową ofertę dla Klienta na dotychczasową liczbę uczestników lub może odstąpić od umowy, jeżeli odpowiednie potwierdzenie określa minimalną liczbę uczestników. W takim przypadku NIS NORTH INCOMING SERVICE obciąża klienta kosztami anulacji zgodnie z § 6.

Sztuka. 10 NIEodebrane USŁUGI

W przypadku, gdy Klient lub jego podróżni nie skorzystają z określonej usługi właściwie oferowanej z przyczyn leżących po stronie Klienta lub tych uczestników, nie przysługuje im roszczenie o odszkodowanie w proporcjonalnej cenie. NIS NORTH INCOMING SERVICE dołoży wszelkich starań, aby zrekompensować wydatki zaoszczędzone u usługodawców. Obowiązek ten nie dotyczy jednak usług nieistotnych lub jest wyłączony z powodu przepisów wykonawczych lub nakazów władz.

Sztuka. 11 Prawo do rozwiązania NIS NORTH INCOMING SERVICE

(1) Jeżeli klientowi przyznano bezpłatne prawo do odstąpienia od umowy lub zwrotu pieniędzy, NIS NORTH INCOMING SERVICE może również bezpłatnie odstąpić od umowy w wyznaczonym terminie bez podania przyczyn.
(2) NIS NORTH INCOMING SERVICE może wypowiedzieć umowę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy poszczególni uczestnicy poważnie zakłócają imprezę pomimo ostrzeżenia ze strony NIS NORTH INCOMING SERVICE lub zachowują się w taki sposób, który uzasadnia natychmiastowe odstąpienie od umowy. W przypadku wypowiedzenia przez NIS NORTH INCOMING SERVICE, usługa jest nadal uprawniona do zapłaty ceny, która zostanie potrącona z zaoszczędzonych wydatków i korzyści uzyskanych z innego korzystania z nieodebranej usługi, w tym wszelkich kwot naliczonych przez NIS NORTH INCOMING SERVICE usługodawcy.

Sztuka. 12 Obowiązki Klienta w zakresie powiadamiania i współpracy

(1) Klient powinien poinformować NIS NORTH INCOMING SERVICE, jeśli nie otrzymał niezbędnych dokumentów w terminie określonym przez NIS NORTH INCOMING SERVICE. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności i kompletności otrzymanych dokumentów podróży, w szczególności ich zgodności z rezerwacją. Ponadto Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić NIS NORTH INCOMING SERVICE o niezgodnościach, brakach dokumentów lub innych niezgodnościach. W przypadku, gdy Klient ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie tego obowiązku, ponosi on współodpowiedzialność za powstałą w ten sposób szkodę
(2) Obowiązkiem Klienta jest powiadomienie NIS NORTH INCOMING SERVICE o wszelkich wykrytych wadach/brakach. Jeżeli nie zrobi tego z powodu zaniedbania, cena nie zostanie obniżona. Zgłoszenie wad nie podlega określonej formie, ale zaleca się, aby miało formę pisemną. Takie powiadomienie jest niepotrzebne, jeśli jest bezowocne z oczywistych lub niedopuszczalnych z innych powodów, lub NIS NORTH INCOMING SERVICE i tak musiało być świadome wady.
(3) Przed wykonaniem usługi Klientowi zostanie udostępniony numer telefonu alarmowego lub inne dane do niezwłocznego kontaktu z NIS NORTH INCOMING SERVICE. Klient jest zobowiązany do przekazania danych kontaktowych odpowiedzialnym uczestnikom.
(4) Klient poinformuje uczestników o obowiązku zapłaty za wszelkie dodatkowe usługi na miejscu, które nie są zawarte w Potwierdzeniu USŁUGI NIS NORTH INCOMING, takie jak np. podatek turystyczny, inne opłaty lokalne oraz koszty płatnej telewizji, minibaru lub parkingu opłaty. NIS NORTH INCOMING SERVICE nie ponosi żadnych z tych kosztów.
(5) Ponadto Klient poinformuje uczestników o gwarancjach kartą kredytową lub wpłatach gotówkowych, których mogą wymagać lokalni dostawcy USŁUG. NIS NORTH INCOMING SERVICE poinformuje Klienta w odpowiednim czasie o takich wymaganiach.
(6) Obowiązkiem Klienta jest zawiadomienie w odpowiednim czasie swoich uczestników o stosownych przepisach paszportowych, wizowych i zdrowotnych, a także o wszelkich ich zmianach.

Sztuka. 13 Wyłączenie roszczeń, przedawnienie

(1) Roszczenia z tytułu wadliwej usługi będą zgłaszane przez Klienta wobec NIS NORTH INCOMING SERVICE w ciągu jednego tygodnia od zaplanowanego świadczenia takiej USŁUGI.
(2) Krótszy termin przedawnienia nie dotyczy roszczeń z tytułu szkód spowodowanych rażącym niedbalstwem i uszkodzeniem ciała.

Sztuka. 14 Ograniczona odpowiedzialność

(1) Zgodnie z ustawą, NIS NORTH INCOMING SERVICE ponosi odpowiedzialność za szkody na życiu, ciele i zdrowiu wynikające z umyślnego lub lekkomyślnego naruszenia obowiązków przez NIS NORTH INCOMING SERVICE, jego przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników. NIS NORTH INCOMING SERVICE ponosi również odpowiedzialność za szkody nieobjęte przesyłką. 1, ale wynikające z umyślnego lub lekkomyślnego naruszenia obowiązków przez NIS NORTH INCOMING SERVICE, jego ustawowych przedstawicieli lub zastępców, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi.
(2) NIS NORTH INCOMING SERVICE ponosi również odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniedbaniem w zakresie, w jakim wynikają one z naruszenia praw przysługujących Klientowi zgodnie z treścią i celem umowy i/lub naruszenia obowiązków wymagane w pierwszym rzędzie do prawidłowej realizacji umowy, na której Klient zwykle polega i może polegać (obowiązki kardynalne). Odpowiedzialność za szkody materialne i pieniężne z tytułu niniejszej umowy jest ograniczona do przewidywalnej straty typowej dla takiej umowy.
(3) W pozostałym zakresie odpowiedzialność za szkody materialne i wynikające z nich straty pieniężne jest ograniczona do 1.000.000 XNUMX XNUMX euro na zdarzenie, nawet w przypadku naruszenia zobowiązań umownych.
(4) Odpowiedzialność określona przez baskijskie prawo turystyczne (LEY 13/2016, de 28 de julio, de Turismo de Euskadi) oraz dekret 81/2012 w sprawie biur podróży, szkód lub roszczeń jest ograniczona do 1.800.000 euro na zdarzenie , nawet w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych.
(5) W pozostałych przypadkach odpowiedzialność jest wyłączona – chyba że jest to obowiązkowe na mocy ustawy.

Sztuka. 15 różnych przepisów

(1) Z zastrzeżeniem innych indywidualnych umów, cała umowa między NIS NORTH INCOMING SERVICE a Klientem podlega prawu niemieckiemu.
(2) Jeżeli Klient zostanie uznany za osobę prawną prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego, wyłączną jurysdykcję dla wszystkich roszczeń wynikających lub związanych z niniejszą umową uznaje się za siedzibę NIS NORTH INCOMING SERVICE. To samo dotyczy osób niemających ogólnego miejsca jurysdykcji w Niemczech lub, które po zawarciu umowy przeniosły swoje miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu za granicę, lub osób o nieznanym miejscu zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu w czasie wnoszenia pozwu.
(3) Klient ma prawo do potrącenia tylko w przypadku, gdy jego roszczenia wzajemne zostaną ustalone prawomocnym orzeczeniem lub bezsporne przez NIS NORTH INCOMING SERVICE lub w ścisłym wzajemnym związku z roszczeniem NIS NORTH INCOMING SERVICE. Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.
(4) Klient nie jest uprawniony do cesji swoich roszczeń wobec NIS NORTH INCOMING SERVICE w ramach niniejszej Umowy bez zgody tego ostatniego.
(5) Nieważność poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności całej umowy.

Obowiązujące przepisy:

Baskijskie Prawo Turystyczne (LEY 13/2016, de 28 de julio, de Turismo de Euskadi)
Baskijskie Biura Podróży Dekret 81/2012, de 22 maja)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE Rady i uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG
Bilbao, maj 2018

Polityka prywatności

Twoja prywatność i prawa są szanowane w naszej firmie

NIS szanuje i chroni dane osobowe, które nam przekazujesz, i powinieneś wiedzieć, że Twoje prawa są gwarantowane.
Nasze zasady dotyczące prywatności użytkowników są następujące:

 • Nigdy nie prosimy o podanie danych osobowych, chyba że są one niezbędne do świadczenia usług wymaganych przez użytkowników.
 • Udostępniamy dane osobowe naszym dostawcom wyłącznie w celu świadczenia naszych usług.
 • Nigdy nie wykorzystujemy danych osobowych do celów innych niż określone w niniejszej polityce prywatności.

NORTH INCOMING SERVICE SL dostosowała swoją politykę prywatności do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych RODO).

Administrator danych odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych

 • Tożsamość Administratora: NORTH INCOMING SERVICE SL
 • Nazwa handlowa: NIS
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIF/CIF): B48511034
 • Adres: C/ Arbidea 7, wydz. 14- 48004 Bilbao
 • E-mail: info@nis.es
 • Czynność: Biuro podróży specjalizujące się w Incentive Travel, Spotkaniach, Prezentacjach Produktów i Konferencjach. Biura podróży, które podejmują te działania, są znane jako DMC (Destination Management Companies).

Zasady, które stosujemy do danych osobowych

Przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązują następujące zasady, z których wszystkie są zgodne z wymogami nowego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych:

 • Zasada legalności, uczciwości i przejrzystości: Zawsze wymagamy zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, które wyjaśnimy z wyprzedzeniem z całkowitą przejrzystością.
 • Zasada minimalizacji danych: Żądamy tylko takich danych, które są absolutnie niezbędne do celów, do których są wymagane, i zawsze w minimalnej możliwej ilości.
 • Zasada ograniczenia przechowywania: Dane nie będą przechowywane dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.
 • Zasada integralności i poufności: Dane będą przetwarzane w sposób gwarantujący odpowiednie bezpieczeństwo i poufność danych osobowych.

Twoje prawa, gdy przekazujesz nam swoje dane osobowe

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 • Żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą
 • Poproś o jego sprostowanie lub usunięcie
 • Poproś o ograniczenie przetwarzania
 • Sprzeciw wobec przetwarzania
 • Poproś o przeniesienie danych

Mogą dostęp swoich danych osobowych i zażądać ich korekta niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, zażądać ich skasowanie gdy między innymi dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. W pewnych okolicznościach mogą poprosić ograniczenie przetwarzania ich danych, w którym to przypadku są one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją osoby, których dane dotyczą, mogą: przedmiot do przetwarzania ich danych. NIS zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych prawnie uzasadnionych podstaw lub dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Mogą również poprosić o ruchliwość ich danych. Osoby, których dane dotyczą, mają również prawo do wniesienia skargi do organu kontrolnego, w tym przypadku do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, jeśli uważają, że przetwarzanie ich danych narusza rozporządzenie.

Nasz cel w przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Kontaktując się z nami, podajesz dane osobowe, których NIS jest administratorem. Informacje te mogą obejmować dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje. Przekazując te informacje, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, zarządzanie i przechowywanie Twoich informacji przez NIS, wyłącznie zgodnie z opisem w Informacji prawnej i niniejszej Polityce prywatności.
Podane informacje wykorzystujemy w następujących celach:

 • Aby odpowiedzieć na otrzymane e-maile.
 • Aby odpowiadać na zapytania ofertowe lub wyceny.
 • Uczestniczyć i wypełniać zobowiązania podjęte przez obie strony.
 • Aby zagwarantować zgodność z warunkami użytkowania i obowiązującym prawem.
 • Wysyłanie informacji handlowych o naszych programach.
 • Gromadzone są również pewne nieidentyfikujące dane, które są uzyskiwane za pomocą plików cookie pobieranych na komputery użytkowników podczas przeglądania tej witryny, co jest szczegółowo opisane w naszej polityce plików cookie.
 • Do zarządzania mediami społecznościowymi. NIS może być obecny w mediach społecznościowych. Ta sekcja reguluje przetwarzanie danych uzyskanych od osób, które stały się obserwatorami w mediach społecznościowych za pośrednictwem oficjalnych stron NIS. NIS będzie przetwarzać dane osobowe w celu prawidłowego administrowania obecnością użytkowników w mediach społecznościowych, informowania ich o działaniach, produktach i usługach NIS oraz w innych celach dozwolonych przez przepisy dotyczące mediów społecznościowych. W żadnym wypadku profile użytkowników mediów społecznościowych nie będą wykorzystywane do indywidualnego wysyłania materiałów reklamowych.
 • Możemy przekazywać dane osobowe naszym dostawcom, za uprzednią zgodą, w celu realizacji zamówienia na usługi.

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 2016/679, NORTH INCOMING SERVICES SL z siedzibą pod adresem Calle Arbidea Nº 7, dep. 14, 48004 Bilbao, będzie administratorem danych. NIS nie sprzedaje ani nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim, które mogłyby zidentyfikować użytkownika bez uprzedniej zgody, ani nie zrobi tego w przyszłości.

Legalność przetwarzania Twoich danych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:3

 • Wypełnienie i wykonanie umowy z NIS
 • Zgoda na potencjalną lub komercyjną ofertę produktów.
 • Zgodność z obowiązującymi zobowiązaniami prawnymi.

Kategorie danych

Kategorie przetwarzanych danych są następujące:

 • Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, adres e-mail…)
 • Dane ekonomiczne (rachunki bankowe itp.)

Dane szczególnie chronione nie są przetwarzane.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe są przechowywane według następujących kryteriów:

 • Dopóki osoba, której dane dotyczą, zażąda ich usunięcia

Przeglądanie

Podczas przeglądania strony internetowej mogą być gromadzone dane nieidentyfikujące, które mogą obejmować adresy IP, przybliżoną lokalizację geograficzną, rejestr sposobu korzystania z witryn i usług oraz inne dane, których nie można wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Wśród danych nieidentyfikujących znajdują się również te uzyskane za pośrednictwem usług stron trzecich dotyczących nawyków przeglądania. Ta strona korzysta z usługi analitycznej Google Analytics.

Tajemnica i bezpieczeństwo danych

Używając i przetwarzając dane osobowe NIS zobowiązuje się do poszanowania ich poufności i wykorzystywania w określonym celu, a także do przestrzegania obowiązku ich przechowywania i podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapobieżenia ich zmianie, utracie, nieuprawnionemu przetwarzaniu lub dostępowi zgodnie z przepisy określone w obowiązującym rozporządzeniu o ochronie danych. NIS nie może zagwarantować całkowitej nieprzepuszczalności sieci internetowej i następującego potencjalnego naruszenia danych poprzez oszukańczy dostęp do nich przez osoby trzecie.

Dokładność i prawdziwość danych

Jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za dokładność i poprawność danych, które przesyłasz do NIS, zwalniając NIS z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. We wszystkich przypadkach użytkownicy gwarantują i są odpowiedzialni za dokładność, aktualność i autentyczność podanych danych osobowych oraz zobowiązują się do ich należytej aktualizacji. Użytkownicy zgadzają się na podanie pełnych i prawidłowych informacji w formularzach kontaktowych lub subskrypcyjnych.

Akceptacja i zgoda

Użytkownicy oświadczają, że zostali poinformowani o warunkach dotyczących ochrony danych osobowych, akceptując i wyrażając zgodę na ich przetwarzanie przez NIS w sposób i w celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Zmiany w polityce prywatności

NIS zastrzega sobie prawo do zmiany obecnej polityki w celu dostosowania jej do nowego ustawodawstwa lub orzecznictwa, jak również do praktyk branżowych.

Wątpliwości lub pytania dotyczące tej polityki lub Twoich praw

W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących niniejszej polityki lub w przypadku wątpliwości dotyczących sposobu obsługi wszelkich podanych danych osobowych, można skontaktować się z nami listownie lub pocztą elektroniczną pod następującym adresem: info@nis.es
Dokument zaktualizowany 25 r.