m

Siden oppstarten i 1992 har NIS konsolidert seg i sitt bidrag til veksten av Baskerland som turistdestinasjon ved hjelp av nye reiselivsprodukter som møter behovene til vårt klientell og turistmarkedet generelt.

Meny
Følg oss

Man – Tor 9.00 – 18.00 og Fre 9.00 – 17.00

GO UP

Juridisk merknad og retningslinjer for personvern

Ansvarserklæring

(1) NIS NORTH INCOMING SERVICE kjøper tjenester på destinasjonene og selger disse til innenlandske og utenlandske virksomheter i form av en pakke eller individuell tjeneste.
(2) Følgende generelle vilkår og betingelser (GTC) bestemmer, med forbehold om tilleggsavtaler, det kontraktsmessige forholdet mellom NIS NORTH INCOMING SERVICE og entreprenøren heretter referert til som "klient"). Eventuelle avvikende forretningsbetingelser for Kunden er herved uttrykkelig ekskludert.
(3) Tilbud fra NIS NORTH INCOMING SERVICE adresse kun til bedrifter. Foretak er enhver fysisk eller juridisk person, eller ethvert partnerskap med rettslig handleevne, som på transaksjonstidspunktet utøver sin kommersielle eller selvavhengige profesjonelle aktivitet (art. 35-39 – spansk sivillovbok).

Kunst. 2 Kontrakt

(1) Ved å bekrefte tjeneste som tilbys av NIS NORTH INCOMING SERVICE, gir Kunden et bindende tilbud til NIS NORTH INCOMING SERVICE for inngåelse av en kontrakt. Kunden kan gi slik bekreftelse skriftlig, via e-post eller telefon. Kundens tilbud om kontrakt skal være basert på den individualiserte pakken og/eller individet foreslått av INBOUND SERVICE på forespørsel.
(2) Kundens tilbud om kontrakt skal aksepteres ved innsending av bekreftelse fra NIS NORTH INCOMING SERVICE i tekstform. Dersom innholdet i bekreftelsen avviker fra innholdet i tilbudet, skal dette anses som et nytt tilbud fra NIS NORTH INCOMING SERVICE s. Kontrakten anses inngått på grunnlag av dette nye tilbudet når Kunden erklærer sin aksept, eller foretar den respektive betalingen.
(3) Kontrakten dannes av spesifikasjonen av tjenesten fra NIS NORTH INCOMING SERVICE (heretter referert til som "Bekreftelse"), som er kontraktsformen.

Kunst. 3 Tjenester

(1) Type og omfang av tjeneste som skyldtes i henhold til kontrakten bestemmes av bekreftelsen.
(2) Klassifiseringen av innkvartering angitt av NIS NORTH INCOMING SERVICE i bekreftelsen refererer til systemet som er typisk i det aktuelle landet, med mindre NIS NORTH INCOMING SERVICE spesifiserte en annen klassifisering.
(3) Med mindre det er uttrykkelig angitt, anses ikke hotellbestillinger som utstyrt for funksjonshemmede personer. Bestilling av rom egnet for funksjonshemmede er underlagt spesiell forespørsel og skriftlig bekreftelse fra NIS NORTH INCOMING SERVICE.
(4) Behandling av spesielle forespørsler, som avviker fra bekreftelsen, er i leverandørens eneste provins, avhengig av dens muligheter og tilgjengelighet, og kan ikke garanteres av NIS NORTH INCOMING SERVICE
(5) Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal NIS NORTH INCOMING SERVICE utpekes av Kunden til å fungere som den eksklusive tjenesteleverandøren som er oppført i Bekreftelsen, og vil som sådan ha den nødvendige fullmakt til å handle på Kundens vegne med respekt til organisering og ledelse av programmet. NIS NORTH INCOMING SERVICE vil foreta betaling til TJENESTEleverandører, forutsatt at Kunden har betalt NIS NORTH INCOMING SERVICE i henhold til kontrakten.

Kunst. 4 Betalingsbetingelser, forsinkelse av betaling

(1) NIS NORTH INCOMING SERVICE skal fakturere Kunden kontraktsmessig godtgjørelse. Fakturabeløpene er forstått som euro med mindre annet er spesifisert, og inkluderer om nødvendig lovbestemt merverdiavgift som gjeldende på datoen den påløper. Betaling skal skje i henhold til vilkårene angitt i bekreftelse og faktura. Kostnader ved pengeoverføring skal dekkes av Kunden. Dersom det ikke er angitt noen forfallsdato på fakturaen, forfaller det krevde beløpet til umiddelbar betaling.
(2) NIS NORTH INCOMING SERVICE har rett til å kreve forskudd og/eller delbetaling, etter eget skjønn, motregnet den totale prisen. I den grad NIS NORTH INCOMING SERVICE har til hensikt å utsette SERVICE kun mot full eller delvis forskuddsbetaling, skal den varsle Kunden om dette før avtale inngås.
(3) Kravkostnader for forsinket betaling faktureres med 5.00 EUR per inkassobrev. Kunden står fritt til å bevise at NIS NORTH INCOMING SERVICE ikke pådro seg noe eller mindre tap.
(4) I tilfelle forskuddsbetalinger, eller det totale respektive gjenværende beløpet ikke betales av Kunden innen den avtalte perioden, kan NIS NORTH INCOMING SERVICE nekte tjenesten og, etter en rimelig frist gitt, trekke seg fra kontrakten i tilfelle TJENESTEN var ennå ikke gitt. I slike tilfeller skal NIS NORTH INCOMING SERVICE fakturere Kundens avbestillingskostnader i henhold til art. 6.

Kunst. 5 Endring av SERVICE, justering av pris

(1) NIS NORTH INCOMING SERVICE har rett til å endre avtalt tjeneste i tilfelle alvorlige årsaker, som oppstår etter avtale, og gjøre slik endring uunngåelig. Ingen endringer eller avvik skal tillates som vesentlig påvirker ytelsens generelle karakter – eller som er uakseptable for Kunden av hensyn til gjensidige interesser, eller diskriminerende i henhold til prinsippet om god tro. Garantikrav skal forbli upåvirket så langt slik endret service er beheftet med mangler.
(2) Ved prisjusteringer fra sine tjenesteleverandører etter inngåelse av kontrakten, har NIS NORTH INCOMING SERVICE rett til å justere den avtalte prisen, under hensyntagen til kundens interesser, dersom slik justering er tvingende for å unngå et kutt på fortjeneste, forutsatt at omstendighetene som resulterte i en slik økning ikke skjedde før kontrakten ble inngått og ikke var forutsigbare på det tidspunktet av NIS NORTH INCOMING SERVICE. For å være gyldig må varselet om slik økning gis skriftlig, med angivelse av aktuelle kostnadsposter, tidspunkt og fordelingsplan for referanse for slik økning, og respektive beregningsmåte.
(3) En prisøkning er kun tillatt ved økte kostnader, avgifter og avgifter for tjenesten, og valutakurser de ble basert på, og slikt krav må fremsettes innen 20. dag før ytelsen av tjenesten.
a) I tilfelle transportkostnadene som var gjeldende på kontraktstidspunktet økes – f.eks. drivstoffkostnad – kan INNKOMMENDE SERVICE justere reiseprisen.
b) I tilfelle en økning av skatter og avgifter som er gjeldende på kontraktstidspunktet, som er avgjørende for, og inkludert i, det avtalte omfanget av tjenesten, kan NIS NORTH INCOMING SERVICE øke det forholdsmessige beløpet tilsvarende.
c) Ved endrede valutakurser etter inngåelse, kan NIS NORTH INKOMMENDE TJENESTE øke totalprisen med det beløpet prisen på tjenesten har økt for NIS NORTH INKOMMENDE TJENESTE.
(4) NIS NORTH INCOMING SERVICE skal umiddelbart informere Kunden om endringene som er tenkt i pkt. 1 til 3. Ved vesentlige endringer av vesentlig tjeneste, inkludert prisen, har Kunden rett til å trekke seg fra kontrakten vederlagsfritt. Ved endringer mht. sk. 1, har Kunden rett til å be om en tjeneste av minst samme verdi, i stedet for et uttak, dersom NIS NORTH INCOMING SERVICE er i stand til å tilby en slik til Kunden uten ekstra kostnad. Kunden må utøve slik rett overfor NIS NORTH INCOMING SERVICE umiddelbart etter mottak av varselet om den endrede tjenesten.

Kunst. 6 Tilbaketrekking av klient før begynnelsen av tjenesten. Avbestillingskostnader

(1) Kunden kan trekke seg fra kontrakten når som helst før utførelse av tjenesten. Tilbaketrekkingen skal erklæres skriftlig overfor NIS NORTH INCOMING SERVICE.
(2) I tilfelle Kunden trekker seg før utførelse, eller avslår aksept av tjenesten, har NIS NORTH INCOMING SERVICE ikke rett til å kreve den avtalte godtgjørelsen. I stedet kan NIS NORTH INCOMING SERVICE kreve en rimelig kompensasjon for avsetninger og utgifter som er påløpt så langt – avhengig av den respektive totalprisen – med mindre. Kunden er ansvarlig for slik tilbaketrekking, eller årsaken er en handling av force majeure.
(3) NIS NORD INNKOMMENDE TJENESTE tok hensyn til et engangserstatningskrav, forholdsmessig i tid – dvs. avhengig av tidspunktet for tilbaketrekning til avtalt begynnelse av TJENESTE og avtalt pris – med tillegg for sparte utgifter og forskjellig bruk av SERVICE s, alt ettersom. Avbestillingssatsene og tidspunktene for engangsbeløp kan variere, avhengig av TJENESTEN, og skal varsles til Kunden for hvert enkelt tilfelle i bekreftelsen.
(4) NIS NORTH INCOMING SERVICE forbeholder seg retten til å kreve en erstatning som er høyere enn ovennevnte engangsbeløp i konkrete tilfeller, forutsatt at NIS NORTH INCOMING SERVICE beviser at det har pådratt seg mye høyere utgifter enn dekket av gjeldende engangsbeløp. I slike tilfeller er NIS NORTH INCOMING SERVICE forpliktet til å summere og dokumentere slik kompensasjon, under hensyntagen, dersom det er relevant, eventuelle sparte utgifter og ulik bruk av TJENESTER.
(5) Ved delvis kansellering skal partene avtale en ny pris, av hensyn til deres felles interesser og muligheter. Dersom slik avtale ikke kan oppnås, anses avbestillingen som en total avbestilling, og avbestillingsgebyret etter pkt. 3 søkte.
(6) Kunden står fritt til å bevise at tapet for NIS NORTH INCOMING SERVICE påført ved en slik kansellering var null eller vesentlig lavere enn engangsbeløpene under pkt. 3, som spesifisert i bekreftelsen.

Kunst. 7 Force Majeur

Hver av partene kan si opp sine ytelsesforpliktelser uten ansvar i den grad dens ytelse påvirkes av handlinger eller hendelser utenfor deres kontroll som gjør det umulig for NIS NORTH INCOMING SERVICE å yte TJENESTEN spesifisert her.
Handlingene eller hendelsene som utløser retten til en av partene til å si opp kontrakten i henhold til vilkårene i denne delen inkluderer, men er ikke begrenset til: Guds handlinger, krig, myndighetsregulering (inkludert statlige råd, karantener og portforbud), naturkatastrofer, brann, streik eller andre arbeidskonflikter, innskrenkning eller avbrudd av transport, sivil uorden, terrorisme og reaksjoner på dette, en handling eller hendelse som skaper en betydelig risiko for deltakernes helse eller sikkerhet (som bestemt av begge parter), eller påvirker en parts ytelse . Kontrakten kan sies opp uten ansvar for en av disse grunnene ved skriftlig varsel fra den ene parten til den andre innen ti (10) dager fra handlingen eller forekomsten av Force Majeure. Hvis programmet er planlagt for mindre enn ti (10) dager fra Force Majeure-hendelsen, må varsel mottas skriftlig innen tjuefire (24) timer etter at Force Majeure-handlingen eller hendelsen inntraff.
Dersom denne avtalen sies opp i henhold til vilkårene i denne delen, vil NIS NORTH INCOMING SERVICE returnere til kunden alle betalinger tidligere betalt av kunden til NIS NORTH INCOMING SERVICE, minus alle følgende beløp som INBOUND SERVICE skal ha rett til å beholde: -deponerbare og andre egenutgifter NIS NORTH INCOMING SERVICE har betalt eller er forpliktet til å betale til NIS NORTH INCOMING SERVICE sine leverandører, leverandører og underleverandører, og eventuelle kostnader (inkludert arbeidskraft) som NIS NORTH INCOMING SERVICE ellers har pådratt seg en forpliktelse til å betale, fra tidspunktet for Force Majeure
Oppsigelse, så lenge slike direkte og/eller indirekte kostnader støttes av rimelig dokumentasjon. I tillegg vil arbeidet til NIS NORTH INCOMING SERVICE frem til tidspunktet for Force Majeure og nødvendig utover belastes. NIS NORTH INCOMING SERVICE skal i tillegg ikke holdes ansvarlig for forsinkelser som skyldes årsaker utenfor dens rimelige kontroll.

Kunst. 8 Endring og modifikasjon

Etter datoen for bekreftelsen, kan det være nødvendig for kunden å gjøre visse endringer i bekreftelsen som gjelder. Kunden vil informere NIS NORTH INCOMING SERVICE skriftlig om eventuelle modifikasjoner eller rettelser til den avtalte tjenesten. I slike tilfeller, og ved mottak av kundens forespurte modifikasjoner, samtykker NIS NORTH INCOMING SERVICE til å gjøre sitt beste for å imøtekomme de forespurte modifikasjonene fra kunden. I tilfelle NIS NORTH INCOMING SERVICE er i stand til å imøtekomme slike forespurte modifikasjoner, vil NIS NORTH INCOMING SERVICE varsle Kunden om endringen i prisen og skal utarbeide en ny bekreftelse, som skal erstatte den tidligere bekreftelsen som da var i kraft. I tilfelle tjenesten ikke er i stand til å imøtekomme kundens forespurte modifikasjoner, eller i tilfelle kunden ikke godkjenner prisene og vilkårene som er angitt i den reviderte bekreftelsen, skal kunden og NIS NORTH INCOMING SERVICE fortsatt være forpliktet til å utføre sine respektive forpliktelser i henhold til forrige bekreftelse i kraft.

Kunst. 9 Heving ved mangel på minimumsdeltakere

Ved unnlatelse av å nå et minimum antall deltakere, oppretter NIS NORTH INCOMING SERVICE et nytt tilbud til Kunden på gjeldende antall deltakere eller kan trekke seg fra kontrakten, dersom den respektive bekreftelsen spesifiserer et minimum antall deltakere. I dette tilfellet belaster NIS NORTH INCOMING SERVICE kundens kanselleringskostnader i henhold til § 6.

Kunst. 10 Uavhentet SERVICE

I tilfelle Kunden eller hans reisende ikke benytter seg av en bestemt tjeneste som tilbys på riktig måte av grunner, som skal tilskrives Kunden eller disse deltakerne, har de ingen krav på kompensasjon av den forholdsmessige prisen. NIS NORD INKOMMENDE SERVICE skal bestrebe seg på å kompensere sparte utgifter hos tjenesteleverandørene. Slik plikt skal imidlertid ikke gjelde ubetydelig tjeneste, eller er utelukket på grunn av forskriftsbestemmelser eller pålegg fra myndighetene.

Kunst. 11 Oppsigelsesrett for NIS NORD INKOMMENDE TJENESTE

(1) Dersom kunden har fått fri angrerett eller refusjon, kan NIS NORTH INCOMING SERVICE også trekke seg fra kontrakten vederlagsfritt innen fastsatt frist uten å oppgi grunn.
(2) NIS NORTH INCOMING SERVICE kan si opp kontrakten uten varsel i tilfelle enkelte deltakere alvorlig forstyrrer arrangementet til tross for advarsel fra NIS NORTH INCOMING SERVICE s, eller oppfører seg dårlig på en slik måte, som rettferdiggjør en umiddelbar heving av kontrakten. Ved oppsigelse fra NIS NORTH INCOMING SERVICE har tjenesten fortsatt rett til betaling av prisen, motregnet i sparte utgifter og slike fordeler som oppnås ved annen bruk av uavhentet tjeneste, inkludert beløp kreditert av tjenestetilbydere.

Kunst. 12 Kundens plikter til å varsle og samarbeide

(1) Kunden skal informere NIS NORTH INCOMING SERVICE dersom han ikke har mottatt nødvendige dokumenter innen den frist som er angitt av NIS NORTH INCOMING SERVICE s. Klienten er forpliktet til å kontrollere nøyaktigheten og fullstendigheten av de mottatte reisedokumentene, spesielt deres samsvar med bestillingen. Videre er Kunden forpliktet til umiddelbart å varsle NIS NORTH INCOMING SERVICE ved avvik, manglende dokumenter eller andre uoverensstemmelser. I tilfelle Kunden er ansvarlig for manglende overholdelse av denne forpliktelsen, skal han bære medansvar for ethvert tap som oppstår på denne måten
(2) Det påligger Kunden å varsle NIS NORTH INCOMING SERVICE om eventuelle feil/mangler som oppdages. Dersom han unnlater å gjøre dette ved uaktsomhet, skal prisen ikke reduseres. Meldingen om mangler er ikke underlagt et bestemt skjema, men det anbefales at det gjøres skriftlig. Slik varsling er unødvendig dersom det er uten resultat av åpenbare eller uakseptable av andre grunner, eller NIS NORTH INCOMING SERVICE uansett må ha vært godt kjent med mangelen.
(3) Før utførelse av tjenesten skal Kunden gis et nødtelefonnummer eller andre data for umiddelbar kontakt med NIS NORTH INCOMING SERVICE. Kunden er forpliktet til å videresende kontaktopplysningene til de ansvarlige deltakerne.
(4) Kunden skal informere deltakerne om deres forpliktelse til å betale selv for eventuelle ekstratjenester på stedet som ikke er inkludert i bekreftelsen av NIS NORTH INKOMMENDE TJENESTE, som f.eks. besøksskatt, andre lokale avgifter og kostnader til betal-TV, minibar eller parkering avgifter. NIS NORTH INCOMING SERVICE vil ikke bære noen av disse kostnadene.
(5) Videre skal Kunden informere deltakerne om garantier med kredittkort eller kontantinnskudd som lokale TJENESTEtilbydere kan kreve. NIS NORTH INCOMING SERVICE skal informere Kunden i god tid om slike krav.
(6) Det påligger Kunden alene å varsle sine deltakere i god tid om relevante pass-, visum- og helseforskrifter, samt eventuelle endringer av disse.

Kunst. 13 Utelukkelse av krav, foreldelse

(1) Krav basert på mangelfull service skal fremsettes av Kunden overfor NIS NORTH INCOMING SERVICE innen en uke etter planlagt levering av slik TJENESTE.
(2) Den kortere foreldelsesfristen gjelder ikke for krav for tap som skyldes grov uaktsomhet, og legemsbeskadigelse.

Kunst. 14 Begrenset ansvar

(1) Ved lov er NIS NORTH INCOMING SERVICE ansvarlig for skade på liv, kropp og helse som følge av forsettlig eller hensynsløst brudd på plikter fra NIS NORTH INCOMING SERVICE, hans lovpålagte representanter eller stedfortredende agenter. NIS NORD INKOMMENDE SERVICE er også ansvarlig for skader som ikke dekkes av sendt. 1 men som følge av forsettlig eller hensynsløst brudd på plikter fra NIS NORTH INCOMING SERVICE s, hans lovpålagte representanter eller stedfortredende agenter, i tråd med relevante lovbestemmelser.
(2) NIS NORTH INCOMING SERVICE er også ansvarlig for tap forårsaket av uaktsomhet i den grad de skyldes brudd på rettigheter som skal gis av Kunden i tråd med innholdet og formålet med kontrakten, og/eller ved brudd på plikter kreves i første omgang for riktig gjennomføring av kontrakten, som Kunden gjør, og kan, normalt stole på (kardinalforpliktelser). Ansvar for materielle skader og økonomiske tap er begrenset til det forutsigbare tapet som er typisk for en slik kontrakt.
(3) For øvrig er ansvar for materielle skader og påfølgende økonomiske tap begrenset til 1.000.000 euro per hendelse, selv i tilfelle brudd på kontraktsmessige forpliktelser.
(4) Ansvaret som fastsatt av den baskiske turistloven (LEY 13/2016, de 28 de julio, de Turismo de Euskadi) og dekret 81/2012 om reisebyråer, skader eller krav er begrenset til 1.800.000 XNUMX XNUMX euro per forekomst , selv i tilfelle brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser.
(5) For øvrig er ansvar utelukket – med mindre det er lovpålagt.

Kunst. 15 Diverse bestemmelser

(1) Med forbehold om andre individuelle avtaler, skal hele avtalen mellom NIS NORTH INCOMING SERVICE og Kunden være underlagt tysk lov.
(2) Hvis Kunden anses som en juridisk enhet av offentlig rett, eller et spesielt fond under offentlig lov, avtales eksklusiv jurisdiksjon for alle krav som er et resultat av eller relatert til denne kontrakten å være hjemmet til NIS NORTH INCOMING SERVICE. Det samme skal gjelde personer som ikke har noe generelt vernetingsted i Tyskland, eller som har flyttet sitt hjemsted eller sitt vanlige opphold til utlandet, etter inngått kontrakt, eller personer med ukjent bosted eller vanlig opphold på saksøkstidspunktet.
(3) Kunden skal kun ha rett til motregning dersom hans motkrav er fastslått ved endelig dom, eller ubestridt av NIS NORTH INCOMING SERVICE, eller i nær gjensidig forbindelse med NIS NORTH INCOMING SERVICE sitt krav. Kunden har kun rett til å utøve tilbakeholdsrett dersom hans motkrav er basert på samme kontraktsforhold.
(4) Kunden har ikke rett til å overdra sine krav mot NIS NORTH INCOMING SERVICE under dette uten samtykke fra sistnevnte.
(5) Enhver ugyldighet av individuelle regler heri skal ikke føre til ugyldighet av kontrakten som helhet.

Gjeldende forskrifter:

Baskisk turismelov (LEY 13/2016, 28. juli, de Turismo de Euskadi)
Baskiske reisebyrådekret 81/2012, 22. mai)
Europaparlamentets og rådets direktiv (EU) 2015/2302 av 25. november 2015 om pakkereiser og tilknyttede reisearrangementer, om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europaparlamentets og EU-direktiv 2011/83/EU Råd og opphevelse av rådsdirektiv 90/314/EØF
Bilbao, mai 2018

Personvernserklæring

Ditt personvern og rettigheter respekteres i vårt selskap

NIS respekterer og beskytter personopplysningene du gir oss, og du bør vite at dine rettigheter er garantert.
Våre prinsipper for brukernes personvern er følgende:

 • Vi ber aldri om personlig informasjon med mindre det er uunnværlig for å tilby tjenestene brukerne krever.
 • Vi deler kun personlig informasjon med leverandørene våre for å tilby tjenestene våre.
 • Vi bruker aldri personopplysninger til formål som er annerledes enn de som er uttrykt i denne personvernerklæringen.

NORTH INCOMING SERVICE SL har tilpasset sin personvernpolicy for å møte kravene i Europaparlamentets EU-forordning 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av privatpersoner GDPR).

Behandlingsansvarlig som er ansvarlig for å behandle dine personopplysninger

 • Kontrollørens identitet: NORTH INKOMMENDE SERVICE SL
 • Handelsnavn: NIS
 • Skatte-ID-nummer (NIF/CIF): B48511034
 • Adresse: C/ Arbidea 7, avd. 14- 48004 Bilbao
 • E-post: info@nis.es
 • Aktivitet: Reisebyrå som spesialiserer seg på insentivreiser, møter, produktlanseringer og konferanser. Reisebyråer som utfører disse aktivitetene er kjent som DMC-er (Destination Management Companies).

Prinsipper som vi bruker for personopplysninger

I behandlingen av personopplysninger er følgende prinsipper involvert, som alle samsvarer med kravene i den nye europeiske forordningen om databeskyttelse:

 • Prinsippet om lovlighet, rettferdighet og åpenhet: Vi krever alltid samtykke fra den registrerte for å behandle personopplysningene deres for enten ett eller flere spesifikke formål som vi vil forklare på forhånd med total åpenhet.
 • Prinsippet for å minimere data: Vi ber kun om slike opplysninger som er absolutt nødvendige for formålene de kreves for, og alltid et minimumsbeløp.
 • Prinsippet for lagringsbegrensning: Opplysningene vil ikke bli oppbevart lenger enn strengt nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen.
 • Prinsippet om integritet og konfidensialitet: Data vil bli behandlet på en måte som garanterer tilstrekkelig sikkerhet og konfidensialitet for personopplysninger.

Dine rettigheter når du gir oss dine personopplysninger

Registrerte har rett til:

 • Be om tilgang til personopplysninger knyttet til den registrerte
 • Be om korrigering eller sletting
 • Be om at behandlingen er begrenset
 • Innvending mot behandlingen
 • Be om portabilitet av dataene

De kan adgang deres personlige data og be om korreksjon av unøyaktige data eller, der det er hensiktsmessig, be om det sletting når blant annet opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for. Under visse omstendigheter kan de be om begrense behandlingen av deres data, i så fall beholdes de kun for å utøve eller forsvare krav som måtte oppstå. Under visse omstendigheter, og av grunner knyttet til deres spesielle situasjon, kan registrerte objekt til behandlingen av deres data. NIS vil slutte å behandle dataene, med unntak av tvingende legitime grunner, eller utøvelse eller forsvar av mulige krav. De kan også be om portabilitet av deres data. Registrerte har også rett til å sende inn en klage til den kontrollerende myndigheten, i dette tilfellet det spanske datatilsynet, hvis de mener at behandlingen av dataene deres er i strid med forordningen.

Vårt formål med å behandle dine personopplysninger

Når du kommer i kontakt med oss, gir du personopplysninger som NIS er behandlingsansvarlig for. Denne informasjonen kan inkludere personopplysninger som kan være ditt navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og annen informasjon. Ved å oppgi denne informasjonen samtykker du til at informasjonen din samles inn, brukes, administreres og lagres av NIS, kun som beskrevet i den juridiske merknaden og denne personvernerklæringen.
Vi bruker informasjonen som er gitt til følgende formål:

 • For å svare på mottatte e-poster.
 • For å svare på forespørsler om forslag eller tilbud.
 • Å ivareta og oppfylle forpliktelsene som er etablert mellom de to partene.
 • For å garantere overholdelse av bruksbetingelsene og gjeldende lov.
 • For å sende kommersiell informasjon om våre programmer.
 • Det er også noen ikke-identifiserende data som samles inn gjennom informasjonskapsler som lastes ned til brukernes datamaskiner når de surfer på denne nettsiden, som er beskrevet i vår policy for informasjonskapsler.
 • For å administrere sosiale medier. NIS kan ha tilstedeværelse på sosiale medier. Denne delen regulerer behandlingen av data innhentet fra personer som blir følgere av sosiale medier gjennom NIS sine offisielle sider. NIS vil behandle personopplysninger for korrekt å administrere brukernes tilstedeværelse på sosiale medier, informere dem om NIS-aktiviteter, produkter og tjenester og for andre formål som er tillatt i henhold til forskrifter som regulerer sosiale medier. Profilene til brukere av sosiale medier vil under ingen omstendigheter bli brukt til å sende reklamemateriale individuelt.
 • Vi kan overføre personopplysninger til våre leverandører, etter forhåndssamtykke, til levering av tjenesteforespørselen.

I samsvar med bestemmelsene i General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679, NORTH INCOMING SERVICES SL med registrert kontor på Calle Arbidea Nº 7, avd. 14, 48004 Bilbao, vil være behandlingsansvarlig for data. NIS selger eller videreformidler ikke personopplysninger til tredjeparter som kan identifisere brukeren uten forhåndssamtykke, og vil heller ikke gjøre det i fremtiden.

Legitimitet for behandlingen av dataene dine

Det juridiske grunnlaget for å behandle dataene dine er: 3

 • Oppfyllelse og gjennomføring av en kontrakt med NIS
 • Samtykke til potensielt eller kommersielt tilbud av produkter.
 • Overholdelse av gjeldende juridiske forpliktelser.

Datakategorier

Datakategoriene som behandles er som følger:

 • Identifikasjonsdata (navn, adresse, e-postadresse...)
 • Økonomiske data (bankkontoer osv...)

Spesielt beskyttede data behandles ikke.

Hvor lenge oppbevarer vi dataene dine?

Personopplysninger lagres i henhold til følgende kriterier:

 • Inntil den registrerte ber om sletting

Surfer

Ved å surfe på nettstedet kan det samles inn ikke-identifiserende data som kan inkludere IP-adresser, omtrentlig geografisk plassering, en logg over hvordan nettsteder og tjenester brukes og andre data som ikke kan brukes til å identifisere brukeren. Blant de ikke-identifiserende dataene er også de som er innhentet gjennom tredjepartstjenester knyttet til surfevaner. Denne nettsiden bruker tredjeparts analysetjenesten til Google Analytics.

Datahemmelighold og sikkerhet

Ved bruk og behandling av personopplysninger forplikter NIS seg til å respektere deres konfidensialitet og bruke dem til det angitte formålet, samt å overholde sin forpliktelse til å lagre dem og iverksette nødvendige tiltak for å forhindre endring, tap, uautorisert behandling eller tilgang iht. bestemmelsene fastsatt i gjeldende personvernforordning. NIS kan ikke garantere den absolutte ugjennomtrengeligheten til internettnettverket og følgende potensielle brudd på data gjennom uredelig tilgang til dem av tredjeparter.

Nøyaktighet og sannhet av data

Du er den eneste personen som er ansvarlig for nøyaktigheten og riktigheten av dataene du sender til NIS, og fritar NIS fra ethvert ansvar i denne forbindelse. I alle tilfeller garanterer og er brukere ansvarlige for nøyaktigheten, gyldigheten og autentisiteten til de oppgitte personopplysningene, og forplikter seg til å holde dem oppdatert. Brukere godtar at de skal oppgi fullstendig og korrekt informasjon på kontakt- eller abonnementsskjemaer.

Aksept og samtykke

Brukere erklærer at de har blitt informert om vilkårene for beskyttelse av personopplysninger, aksepterer og samtykker til at de behandles av NIS på den måten og for formålene angitt i denne personvernerklæringen.

Endringer i personvernreglene

NIS forbeholder seg retten til å endre gjeldende policy for å tilpasse den til ny lovgivning eller rettspraksis samt bransjepraksis.

Tvil eller spørsmål om denne policyen eller dine rettigheter

Hvis du har kommentarer eller spørsmål angående disse retningslinjene, eller hvis du er bekymret for måten personlig informasjon oppgitt er blitt håndtert på, kan du kontakte oss via post eller e-post på følgende adresse: info@nis.es
Dokument revidert 25